Komunikace pohlaví

Muži a ženy pocházejí z různých planet
Alespoň dle oblíbené literární předlohy, kterou by s trochou dobré vůle a přivřenýma očima bylo možně zařadit do oblasti populárně naučné literatury. To, že ženy a muži se v mnoha věcech odlišují je jasné již z pouhého pohledu na oba zástupce jedinců druhu homo sapiens sapiens. Uváděný knižní titul však zachází v dané tématice o něco dále a popisuje rozdílnost obou pohlaví v rovině jejich chování a prožívání.
rovnoprávnost pohlaví
Někteří z nás pláčou a neumějí číst v mapách, ti druzí …
Další z titulů populárně naučného ražení jsou dílem amerických manželů, kteří se své poučky o tom, jakým způsobem se od sebe v běžném životě muži a ženy odlišují, stavějí nikoli pouze na vlastní letité manželské zkušenosti, ale taktéž na výsledcích mnoha různých výzkumů týkajících se témat, o nichž se zmiňují. Opět se tak lze přesvědčovat o tom, že nikoli pouze chování obecně, ale taktéž komunikace jednoho či druhého pohlaví se manifestují různě a často doslova protichůdným způsobem.
hlavy s mozkem
Využívání funkcí mozku u mužů a u žen
Zásadním rozdílem v myšlení, chování, prožívání a komunikaci mužů a žen je v tom, že ženy jsou na biologické i čistě praktické bázi schopny vnímat, zpracovávat a odpovídat na celou řadu podnětů simultánně (tedy naráz), zatímco muži jsou známí svou neutuchající schopností věnovat se konkrétnímu tématu pouze za předpokladu, že je v daný moment nerozptyluje jiný podnět, který si vyžaduje jejich participaci.
hovor muže se ženou
Není nutné s vždy přizpůsobovat
Berte ohledy, ovšem nesnažte se „zapadnout“ do mužského způsobu komunikace. Vzpomeňte si na to, jak jste se učily jezdit na kole. Také jste na něm nikdy předtím neseděly a nevěděly jste jak na to. Co Vám na to rodiče řekli? Musíš se to jednoduše naučit. Proto veďte své mužské protějšky (popřípadě také ty cizí) k tomu, aby se učili naslouchat ženskému způsobu vyjadřování, jeho vnímání a vhodným responsím, jimiž budou na podobné promluvy reagovat. To, že je někdo jiným způsobem stavěný ještě neznamená, že postrádá kapacitu k tomu se učit novým věcem. Vždyť adaptace na danou situaci je základním znakem inteligentních organismů.